NASZE USŁUGI

Świadczymy usługi w zakresie dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Czynności dokonywane są języku polskim, zaś w przypadku gdy strona czynności nie zna języka polskiego, możliwe jest dokonanie czynności przy obecności tłumacza przysięgłego. Dokonujemy pełnego zakresu czynności określonych przepisami Ustawy Prawo o notariacie i ustaw szczególnych. Czynności dokonywane są w kancelarii, a gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności mogą być dokonane poza kancelarią. Akty notarialne sporządzane są w oparciu o dokumenty dostarczone przez Państwa osobiście do kancelarii lub mailowo. Na umówione spotkanie należy dostarczyć oryginały przesłanych wcześniej pocztą elektroniczną lub dostarczonych w kopii dokumentów. W celu uzyskania informacji o niezbędnych do dokonania czynności notarialnej dokumentach prosimy skontaktować się z kancelarią mailowo, telefonicznie lub osobiście.

OBRÓT nieruchomościami

umowy sprzedaży, przedwstępne, deweloperskie, przeniesienia własności, darowizny, działy spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, zamiany, ustanowienia służebności gruntowych i innych ograniczonych praw rzeczowych, umowy najmu i dzierżawy

prawO spadkowe

testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia, czynności z zakresu europejskiego poświadczenia spadkowego, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, odrzucenia spadku

prawo gospodarczE

akty założycielskie spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych osób prawnych, protokoły ze zgromadzeń wspólników, czynności związane z zarządem sukcesyjnym, czynności związane z przekształceniem przedsiębiorców i spółek prawa handlowego

prawne zabezpieczenia kredytów/pożyczek

umowy pożyczki, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, weksle, poręczenia

prawo rodzinne i opiekuńcze

umowy podziału majątku, umowy majątkowe małżeńskie, ugody alimentacyjne, zgody na wyjazd dziecka za granicę, oświadczenia o powierzeniu opieki